Day: February 11, 2021

ความแตกต่างระหว่างประกันรถยนต์ชั้น 2 และ 2+ความแตกต่างระหว่างประกันรถยนต์ชั้น 2 และ 2+

ในการทำประกันรถยนต์นั้นคนส่วนใหญ่นิยมที่จะเลือกทำประกันชั้น 1 กันเนื่องจากว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นครอบคลุมการชดใช้ค่าสินไหมแทบทุกกรณีทำให้ใคร ๆ ก็นิยมทำประกันชั้น 1 กันถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ราคาสูงก็ยอม กลับกันบางคนมีความต้องการที่จะทำประกันรถยนต์แต่ไม่อยากจ่ายเงินจำนวนมากให้กับประกันชั้น 1 นั้นเราก็มีทางเลือกประกันชั้น 2 และชั้น 3 ให้เลือกใช้อาจจะต่างกันด้านความคุ้มครองกับประกันชั้น 1 แต่ราคาเบี้ยประกันถูกกว่าเกินครึ่ง ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงประกันรถยนต์ชั้น 2 ...